Denne side indeholder teksterne fra følgende artikler:

  1. Aften-Posten 23. juli 1957: Skoleinspektør Thau fylder 70 [fødselsdagsartikel]
  2. Silkeborg Avis 27 / 7 1967: Kan De faa tiden til at staa stille? [fødselsdagsinterview]
  3. Midtjyllands Avis 27. 7. 1977: 90-årig »nyder ikke sit otium« er stadig i fyld vigør [fødselsdagsartikel]
  4. Midtjyllands Avis 12. 5. 1979: Dødsfald [nekrolog]

Biblioteket Silkeborg
Lokalhistorisk samling
Sign.: 99. 4 Thau, M.H.
Læg nr.: 6064

Aften-Posten 23. juli 1957
Skoleinspektør Thau fylder 70.

--------

Skoleinspektør Thau fylder 70

Skoleinspektør M. H. Thau

Skoleinspektør M. H. Thau, Aahavevej 52, Silkeborg, der søndag den 28. juli fylder 70 aar, er født i Aabenraa og tilhører en gammel sønderjysk slægt, der kan føre sin stamtavle helt tilbage til 1600-tallet.

Hans far var lærer, men da tyskerne efter 1864 forlangte, at han for at kunne fortsætte sit skolearbejde skulle gennemgaa en undervisning ved en tysk læreranstalt i Kiel, sagde faderen nej og blev landmand. Kort efter Thaus fødsel i 1887 flyttede familien nord for grænsen og tog bopæl i Kolding.

Det har lige fra drengeaarene været Thaus mening at ville være lærer. Det vil man iøvrigt i den familie, hvor ikke mindre end fire af søskendeflokken har valgt lærergerningen. I 1905 blev han optaget paa Ribe seminarium, hvorfra han tog eksamen i 1908, og nogle maaneder efter fik han sin første stilling som vinterlærer i Bramminge. Efter et aars tid i Esbjerg kom han i 1909 til Silkeborg kommunale skolevæsen som aarsvikar for sin søster, lærerinde frk. Kirstine Thau, og da aarsvikariatet var udløbet, gik turen til Hjørring, men i 1911 vendte Thau tilbage til Silkeborg. Denne gang for at blive. Den 1. juni dette aar fik han ansættelse som timelærer. Det var medens skoleinspektør F. Larsen stod i spidsen for kommunens skolevæsen.

I 43 aar har skoleinspektør Thau gjort et samvittighedsfuldt og dygtigt arbejde paa østre Skole; og han har fulgt skolens udvikling fra den kun havde 4-500 børn til den havde ca. 900. Da dr. phil. Espen Petersen i 1933 blev leder af den nyoprettede Vestre Skole, blev Thau hans efterfølger som viceskoleinspektør paa østre Skole, en stilling han beklædte til 1947, hvor han udnævntes til skoleinspektør, da den daværende skoleinspektør Anton Jensen blev Silkeborgs første skoledirektør.

Baade som lærer og som inspektør har Thau udmærket sig ved en dyb og ægte kærlighed til børnene og en forstaaelse af at det gjaldt om at faa ogsaa de svagt begavede elever med. Længe før tanken om den frie mellemskole blev ført ud i livet, havde Thau og Esben Petersen her i Silkeborg gennemført en undervisning, der tog sigte paa at hjælpe de svagt begavede, saa de fik saa meget som muligt ud af deres skolegang. Hans tankegang har altid været den, at det ikke først og fremmest gælder om, at børnene opnaar en eller anden eksamen, men at de bliver dygtige samfundsborgere. Og det viser sig ofte, siger han, at børn, der gaar ud at skolen uden eksamen, opnaar en smuk position i samfundet. Naar den frie mellemskole er kommet i miskredit mange steder, er det efter skoleinspektørens mening, fordi den ikke har haft tilstrækkeligt gode vilkaar.

Skoleinspektør Thau var elsket af sine elever, fordi han altid var ens over for alle, og fordi de mærkede, at han altid ville deres vel. De havde tillid til ham som lærer og menneske, og det samme havde forældrene. Hans kolleger anerkendte ogsaa hans rige menneskelige egenskaber og valgte ham bl. a. til poster som formand for Skolecentralen (den var han forøvrigt med til at oprette) og til bestyrelsen for Skolebiblioteksforeningen. Endvidere har Thau i mange aar været tillidsmand for Sprogforeningen.

I sin fritid har skoleinspektør Thau gjort et stort arbejde med skolehaverne, hvor han kom børnene ind paa livet paa en helt anden maade end i skolestuen. Han har endvidere i 35 aar undervist bogføring paa Handelsskolen.

Da han for to aar siden tog sin afsked og efterfulgtes af skoleinspektør Anker Nielsen, fik han for alvor tid til at dyrke sine interesser: Vesterlund, fiskeri og sin have.  Thaus have er altid i mønstergyldig orden som alt andet han har med at gøre. Hele sommeren tilbringes i Vesterlund, men paa søndag er han ganske simpelt nødt til at komme ind paa Aahavevej for at kunne modtage de mange gratulanter, der vil indfinde sig.


Biblioteket Silkeborg
Lokalhistorisk samling
Sign.: 99.4 Thau, M. H . (skoleinspektør) 1967
Læg. nr.:

Silkeborg Avis 27/7 1967
----------

Kan De faa tiden til at staa stille?

Fhv. skoleinspektør Martin Thau fylder i morgen, men er i fuld vigør og cyklede fra Silkeborg til Viborg i søndags

- Der er saa mange, der spørger en, om man nu kan faa tiden til at gaa, naar man er blevet gammel. Den iler af sted. Jeg kendte en gammel lærerinde, der havde sin egen maade at sige det paa. Hun svarede altid: Ja, vel kan jeg faa tiden til at gaa, men kan De maaske faa den til at staa stille?
Ordene kommer fra forhenværende skoleinspektør ved østre Skole, M a r t i n  B.  T h a u, Aahavevej 52, Silkeborg, der i morgen fylder 80 aar og trods den høje alder stadig er i fuld vigør.
- For mig har Grundtvigs digt: »Et jævnt og muntert, virksomt liv paa jord« betydet meget livet igennem. Jeg har altid taget livet, som det er kommet, og jeg mener, at enhver faar sin chance her i livet. Naar man bliver gammel, kan det ikke nytte, at man sætter sig hen paa en bænk uden at foretage sig noget. Jeg kan ikke lide udtrykket »at nyde sit otium«. Det værste, der kan  ske for et gammelt menneske, er at det ingen interesser har.

- Mine største interesser er min have og naturen med dens mange afspejlinger. Der ynder jeg at færdes, hvad enten det foregaar til fods eller paa cykel. Næsten hver dag cyklet jeg en tur paa 6-7 km, enten til mit sommerhus ved Thorsø eller et andet sted. Paa den maade kommer man meget bedre i kontakt med naturen, end hvis man kører i bil eller paa knallert. Saa faar man jo f. eks. slet ikke dyrene at se. De skræmmes hurtigt væk af motorens raslen.

Da jeg f. eks. cyklede til Viborg (!) i søndags, oplevede jeg, at Mikkel Ræv løb over vejen foran mig ude ved Aunsbjerg Saadan noget ville aldrig være hændt mig, hvis jeg havde været paa knallert eller I bil. Og det er trods alt saadanne oplevelser, man husker.

Ved villaen paa Aahavevej faar man det bedste bevis for, at Martin H. Thau ikke ligger paa den lade side. En velpasset have pryder grunden, og det er næsten overflødigt at nævne, at det er Martin H. Thau selv, der passer den. Forøvrigt har han i 26 aar ledet Silkeborgs kommunale skolehaver.

Martin H. Thau stammer fra Aabenraa. I 1908 fik han sin lærereksamen fra Ribe Seminarium, og efter vikariater i Bramminge, Esbjerg og Hjørring kom han til Silkeborg som timelærer ved østre skole. I 1933 blev Thau viceinspektør ved skolen og i 1947 skoleinspektør. Han har i tidens løb beklædt adskillige tillidshverv, saaledes har han været formand for Skolecentralen og medlem af bestyrelsen for Sprogforeninen. I 35 aar har han undervist paa Handelsskolen I Silkeborg. Sin post som skoleinspektør ved østre Skole forlod han i 1955.

Fødselsdagen i morgen fejres sammen med børn og- børnebørn. Men selv paa denne dag fornægter Martin H. Thaus kærlighed til naturen og det fri sig ikke.

- Hvis vejret arter sig, tager vi nok en tur ud i sommerhuset, siger han.

hans.


Sign.: 99.4 Thau, H. M. (skoleinspektør) (28.7.1887-1977 Læg. nr.:

Silkeborg Bibliotek Lokalhistorisk samling

Midtjyllands Avis 27-7-1977

90-årig »nyder ikke sit otium«er stadig fuld vigør

Fhv. skoleinspektør Martin H~ Thau, Aahavevej 52. Silkeborg, der i morgen fylder 90 år, »nyder ikke sit otium«. Han kan ikke lide det udtryk, synes det rummer elementer af, at man sætter sig på en bænk at man har mistet alle sine interesser.

Martin H. Thau er stadig aktiv, og specielt er han meget glad for friluftsliv. Han passer haven. cykler og går, følger interesseret med i, hvad som sker omkring ham.

Han har boet i Silkeborg i ca. 60 år. Han stammer fra Åbenrå og blev uddannet som lærer fra Ribe Seminarium i 1908. Herefter var han ansat i Bramminge, Esbjerg og Hjørring, før han kom til Silkeborg som timelærer ved østre skole.

I 1933 blev han viceskoleinspektør og i 1947 skoleinspektør.

Sideløbende med arbejdet her underviste han gennem 35 år på Silkeborg Handelsskole, ligesom han var formand for Skolecentralen og i bestyrelsen for sproglærerforeningen.

Hans interesse for naturen gav han i øvrigt videre til en meget stor flok børn i Silkeborg: Han ledede de kommunale skolehaver gennem 25 år.

Martin H. Thau gik af i 1955, men som nævnt ikke for at »nyde sit otium«, men for at fortsætte sine aktiviteter på andre felter.


Silkeborg Bibliotek
Lokalhistorisk samling
Sign.: 99.4 Thau, Martin H. (skoleinspektør) (28.7.1887-1979) 1979
Læg. nr.:
Midtjyllands Avis 12. 5.1979

Dødsfald

Tidligere skoleinspektør Martin H. Thau, Aahavevej 52, Silkeborg, er død på sygehuset, kort før sin 92 års fødselsdag.

Det er givet nogle mennesker at ældes med ynde. Det gjaldt i udpræget grad om Thau. Op i sin høje alderdom bevarede han sin varme interesse for sine medmennesker, for naturen omkring sig og for de problemer, der havde optaget ham, fra han var ganske ung politik for eksempel. Han sluttede sig til Det radikale Venstre og forblev trofast mod dette parti hele sin tid.

Thau var sønderjyde af fødsel og blev dimitteret fra Ribe seminarium i 1908. En kortere tid var han lærer i Bramminge, Esbjerg og Hjørring, før han kom til Østre skole i Silkeborg, og her i det midtjyske befandt familien sig godt. 1933 blev Thau viceinspektør, 1967 skoleinspektør, og han gjorde en værdifuld indsats ved Silkeborgs kommunale skolevæsen, til han fratrådte 1195S.

Mon ikke de fleste af hans elever med størst taknemlighed mindes ham som en glad leder af arbejdet med skolehaverne ved Sanatorievej i et kvart århundrede. Her i naturen, omgivet af arbejdende børn, var han i sit es, og han og børnene glædede sig lige meget, når det groede omkring ~« dem. På flere felter blev der kaldt på Thaus arbejdskraft, blandt andet var han mange år formand for skolecentralen og i bestyrelsen for sproglærerforeningen, og han underviste også på handelsskolen.

Som pensionist bevarede han sin aktivitet og sine interesser. Og lige til det sidste fortsatte han sine små spadsereture i midtbyen.

Med skoleinspektør Thau er en personlighed gået bort.Oprettet: 23. juli 2002
Ajourført : 11. juli 2004
Made with Mac