dansk. english.
Having trouble viewing the letters on this page?

æÎÃ×βÿ àäõÚáÃ“ä °äÐ-›ÀõÚ®ÝÃÎä, “. 2002

ó“â²×

24 Àÿ®¦ã“¦ 2002 Ÿ. ßÀ“äÝ®: 12 ÎÃáÃõ²Ô
ßÓÎÐõäÝÚ ¼õä®Ðõ¦ž²¦. ³Îä ×ÀãЧáäî ÝÜÃâ. ÂݲâÀÜÀ®À“²ÞÃÝÿÀà “ä×²®²Ã ÎÀ“ÜäõÚÎÀ. ›ÃõÚÿä¦ ¥“ÀÝ®Ðáä ²ÞÁõä. Šõää ×Ýà Ãåà ݲβÃ.

17 Àÿ®¦ã“¦ 2002 Ÿ. ßÀ“äÝ®: 11 ÎÃáÃõ²Ô
›Ðƒÿä áõ¦ ®Ã㦠×ä§Îä¦. Âä¥ä × ®Ããà ÎäúÃõ ×βÜä®ÃõÚÎН ¥Ðãõ²ÿÐ áõ¦ ßÀ ÜÎÀŸÀÞ²ÝõÃÎ΃⠥ÃÝÎÃÔ. °äÿ ÿäÿ ®ƒ ®äÿÀÔ ÜäõÃÎÚÿ²Ô, ܃ “Àá²®Ãõ² Ýäܲ “ÃúäÃÜ “åÓ®Ðä“, ÿÀ®À“ƒÔ Àãâ×䮃×äî ² ¼“äΞЁÝÿН "Au clair de la lune", “ÐÝÝÿ²Ã ãäõõäრ² áÀõŸÀ×䮃à áä®Ýÿ²Ã Îä“Àá΃à ¥ÃÝβ 1860-⠟ÀáÀ×, Ÿ²®ä“ÀÔ ² ãÁ ÎÃÃ. æΦ Þà Îääá À®Ãž Îäãõáäõ, ÿäÿ ®ƒ ¥ÀÃúÚ Ý Î²Ü ÝÀÀã“äÎÀ Ý×À²Ü Ý¥ÀÝÀãÎÀÝ®¦Ü. ßÃõ²ÿÀõÃ¥ÎÀ! ÂÀÿä Ý®ä“úä¦ ÝÃÝ®“ä ¥À ײá²ÜÀÜÐ ÐÎäÝõÃáÀ×äõÀ À®žÀ×ÝÿÀà ÎäÿõÀÎÃβà ÿ Ý¥À“®Ð ² Ý×çÃÜÐ ×ÀáÐâÐ, ®ƒ Ý “À§áÃβ¦ ¥ÀõÐÞ²õ ÜЁƒÿäõÚ΃à ŸÃ΃ “Àáä Thau. £®À âÀ“ÀúÀ Ýÿõäáƒ×äîݦ Ý äÝ®“ÀõÀŸ²ÞÃÝÿ²Ü² ®×À²Ü² áäÎ΃ܲ: œÀõÚΞà ×À ËÚ×à -- ÃÿÝ¥“ÃÝݲ×Îä¦ ÜЁƒÿäõÚÎÀÝ®Ú, äݞÃÎáÃή × ªƒãäâ -- ²Ü¥“ÃÝݲ×Îä¦ ÜЁƒÿäõÚÎÀÝ®Ú, ² ËÐÎä × °Ãõڞà ²áÃäõÚÎä¦ áõ¦ ¥Ãβ¦.


àäõÚáÓ áÀÜä. œ¼À®ÀŸ“ä¼²“À×äÎ × ¥Ã“×ÀÔ ¥ÀõÀײÎà äןÐÝ®ä 2002 Ÿ. “²ÿ °äÐ-ëÎÐáÝÃÎÀÜ.

10 Àÿ®¦ã“¦ 2002 Ÿ. ßÀ“äÝ®: 10 ÎÃáÃõ²Ô
°ƒ ×Ýà Ãåà ®äÿÀÔ Ý¥ÀÿÀÔÎƒÔ Üäõƒú. °×ÀÔ Ý¥äõÚÎƒÔ “²¼Ü  âÀ“ÀúÀ ¥ÀáâÀá²® ÀÝ®äõÚÎƒÜ “²¼ÜäÜ áÀÜä. ëÀŸáä ¥“²âÀᲮݦ õÀ§²®Ú Ý¥ä®Ú ®×À ÝÃÝ®“Ð Àÿ. 20 Þ., ®Ããà ®À§Ã âÀÞîݦ Ý¥ä®Ú. ÂÀÿä ÜäÜä äβÜäîݦ œÎΣ×Ã, ¥ä¥ä ×ÃÝ ŸÀ®À× ×À דÃܦ ÿ“²®²ÞÃÝÿÀÔ ä݃¥ä®ÃõÚÎÀÔ ¼äƒ, ÿÀŸáä ÝÀÝÿä -- ×À¥“ÀÝ Îà À §²Î², ä À ÝÜÓ®²! ¦®Ú-ÝÃÜÚ ÞäÝÀ× ¥À§Ã ®ƒ ÃõÃ-Ãõà “äÝ݃¥äÃúÚݦ Þ®Àã ¥À¥²®Ú ÜÀõÀÿä Üä܃. ß ®À® §Ã ¥Ã“²Àá ®×À¦ ÝÃÝ®“ä “äãЧáäîݦ Îà ÜÃÎÚúà “ää, ÿ“²Þä¦ ä ÜÀõÀÿÀÜ, áä Ãåà Þäåà ÿÀŸáä ãƒõä ÜÀõÀ§Ã.

3 Àÿ®¦ã“¦ 2002 Ÿ. ßÀݓäÝ®: 9 ÎÃáÃõ²Ô
ëäÿ ÝÀ×ÝÃÜ ÎÀ×À“À§áÃÎÎƒÔ ®ƒ ÐÜÃõ ¥Ã“áÃ®Ú ¥“Ã×ÀÝâÀáÎÀ. °ƒ ãáÃõ úÐÜÎÀ ² ¥Àá âÀ“Àú²Ü áä×õÃβÃÜ, ÎÀ ×Àβ Îà ãƒõÀ. "àƒ®Ú ÜÀ§Ã®, àäõÚáÓ ÐÎäÝõÃáÀ×äõ ¥“äáÃáÐúÿÀ×Н Ý¥ÀÝÀãÎÀÝ®Ú ¼õä®Ðõ²“À×äβ¦", ¥ÀáÐÜäõ ¥ä¥ä. ŠÀ×À“¦® (×ÓÎÃÃ: áÃáÐúÿä ŸÀ×À“²®), Þ®À ®×ÀÔ ¥“äáÃáÐúÿä ëäÔ ³×à ëÎÐáÝÃÎ ãƒõ × ÝÀÝ®À¦Î²² ×ÀݥÓáÃ®Ú ¥Ã“×Н Ý®“À¼Ð ¥ÃÝβ "Dengang jeg drog afsted" ("ëÀŸáä ¦ ¥ÀúÃõ" -- áä®Ýÿä¦ ¥ä®“²À®²ÞÃÝÿä¦ ¥ÃÝÃÎÚ, ¥À¥Ðõ¦“Îä¦ Ý 1848 Ÿ., ÿÀŸáä áä®Ýÿ²Ã ×ÀÔÝÿä ¥Àúõ² × ŸÃ“žÀŸÝ®×ä œõÃÝײŸ-ØÀõÝ®ÃÎ ¥À®Ðú²®Ú ãÐή ÜÃݮ΃â ÎÃܞÃ×.  Ãܞƒ âÀ®Ãõ² ãƒ®Ú × ÎÃÜÞÿÀÜ ŸÀÝÐáä“Ý®×Ã, ä áä®ÞäÎà âÀ®Ãõ² §²®Ú × áÃÜÀÿ“䮲ÞÃÝÿÀÜ ŸÀÝÐáä“Ý®×Ã. £®ä ÂÓ×ä¦ ÝõÃÝײŸÝÿä¦ ×ÀÔÎä 1848-1851 ÝÀ×Óú²õäÝÚ ¥ÀãÃáÀÔ áõ¦ ×ÀÔÝÿ áä®ÝÿÀŸÀ ÿÀ“Àõ¦. æäβ¦ ¥ÀõÐÞ²õä ä®ÃÜ ¥ä“õäÜÃή䓲Ü, ä ÎÃܞƒ Îî.).  À ÝÃÔÞäÝ ´®ä ×ÀÎ¦ Ю²âõÀ. ßÝà “ä×ÎÀ! ³Ý×ÀãÀá²®Ú ãáÃâ² ÝÀáä×äõÀ ®Ããà ®“ÐáÎÀÝ®² ² ãÀõ². ßÜÃÝ®À ݲ⠴õßäή΃â á§ÃήõÜÃÎÝÿ²â ãáÃâÀ× ®Ã¥Ã“Ú ÝõÐúäÃÜ ãÀõÃà ÎÀ“ÜäõÚ΃à ¼õä®Ðõ¦ž²², ÿÀ®À“ƒÃ ÀÿäÎÞ²×䝮ݦ ¥Ðƒ“ÃβÃÜ ŸõÐãÀÿÀ × ¥ÃõÃÎÿÃ.

1 Àÿ®¦ã“¦ 2002 Ÿ. ßÀ“äÝ®: 2 ÜÃݦžä
³ÞÃײáÎÀ ®ƒ ¥“Ã×ÀÝâÀá²úÚ ×Ýà “ÃÿÀ“რ“ÀÝ®ä Ð Ý×ÀÃÔ ÝÃÜÚ². Â䮓ÀÎä§Îä¦ ÝÃÝ®“ä Ý×Ãúäõä Îä ×ÃÝ 7,0 ÿŸ, ä ´®À 700 Ÿ ãÀõÚúà ÞÃÜ Ð ®×ÀÃÔ “ÀáÎÀÔ ÝÃÝ®“ƒ × ®×ÀÃÜ ×À“äÝ®Ã. æõ²Îä ®Ãõä ² Àÿ“ЧÎÀÝ®Ú ŸÀõÀ׃ ÝõÃáÐî ä ×ÃÝÀÜ. ªäÜÓ Àáçáƒ: 62-68 ÝÜ. ØÀ®¦ ®ƒ Îä Ÿ“äβ ÎÀ“ÜäõÚÎÀÝ®², ®ƒ Îà ¥À¥äõ × ×Ãõ²ÿäÎÝ®×À. ßÜÃÝ®À ÿÀ“ÜõÃβ¦ ÿä§áƒâ 3 ÞäÝä, ®Ããà áäÃÜ ÿÐúä®Ú ÿä§áƒâ 90 ܲÎЮ áÎÃÜ, ä Àÿ. ÿä§áƒâ 4 ÞäÝä ÎÀÞڝ. ØÀ“ÀúÀ Ý¥²úÚ, ÿÀŸáä ܃ ÀÝ®äõÚ΃à ݥ²Ü. ªÀÝ® âÀ“Àú, âÀ®¦ 10-20 % §²áÿÀÝ®² ÝÀÝ®À²® ² ÎäÝ®À¦ “ÀÜäúÿ², ÎÀ ÎäÝ®ÀÔ ®Ããà Γäײ®Ý¦. ªÐÞÎä¦ ÜÀ®À“²ÿä ×Ýà Ãåà ×ÎÐú²®ÃõÚÎä¦.

19 ÝÃή¦ã“¦ 2002 Ÿ. ßÀ“äÝ®: 7 ÎÃáÃõ²Ô
“² “À§áÃβ² Ð ÎäÝ ¥“²Î¦®À áä×ä®Ú “Àá²®Ãõ¦Ü "ÿβŸÐ “ÃãÃÎÿä" Þ®Àムä¥²Ýä®Ú ÀÝÀãƒÃ ¥“ÀŸ“ÃÝ݃ × §²Î² “ÃãÃÎÿä. ³áÎÀ ®äÿÀà ÝÀヮ²Ã ãƒõ ÀÞÎÀÔ ÿÀήäÿ®. ñ§Ã ¥“ÀúõƒÔ ¥ÀÎÃáÃõÚβÿ ܃ äÜî²õ² ®×À ¥Ã“×Н "ÝÀž²äõÚÎН ÐõƒãÿÐ", ®.Ã. ÐõƒãÿÐ, ÿÀ®À“ä¦ Îà ¥“ÀÝ®ä¦ ÝõÐÞäÔÎä¦ Ÿ“²ÜäÝä, ä ÝÀãÝ®×ÃÎÎÀà ÀãÐÝõÀ×õÃÎÎÀà ׃“ä§Ãβà “äáÀÝ®² -- ÿÀÎÃÞÎÀ ÐײáÃ× ÜäÜÐ ²õ² Ý®ä“úН ÝÃÝ®“Ð. ë ݮ䮲, ÝÃÝ®“ä Ý ®ÀãÀÔ ÀÞÃÎÚ õãÁÎÀ ÀãâÀᲮݦ; ÿÀŸáä Ю“ÀÜ “äãЧáäîݦ ²õ² ×À ×®À“ÀÔ ¥ÀõÀײÎà áΦ ×À×“äåäîݦ ² áîÝÿÀŸÀ Ýäá²ÿä, ÝäÜÀà ¥Ã“×Àà Ãà áæβà -- ¥Àá“ä×õ¦®Úݦ Ý ®ÀãÀÔ õäÝÿäܲ ² ¥ÀžÃõЦܲ.
›ÀõÀÞ²Îä ²ÞÁõä. Šõää ÀÝ®äõ²ÝÚ Ý²Î²Ü².
°ƒ âÀ“ÀúÀ ¥Àÿ䁃×äÃúÚ ®À, Þ®À ®Ããà Îà Γäײ®Ý¦ (²õ² ܃ “Àá²®Ãõ² ¥“ÀÝ®À ãÀõÃà À¥ƒ®ÎƒÃ × áÃÿÀᲓÀ×äβ² ®×À²â ݲŸÎäõÀ×, ®×À²â À®“²žäβÔ?). “ÃáÝ®ä×Ú ÝÃãà ÿäÿ ×ä§ÎÀ ÝõÀ×À "Îî!" ÂÃ“×ƒÔ ŸÀá §²Î² ãƒõÀ ムáÀÝ®ä®ÀÞÎÀ ÃÝõ² ム®ƒ ×õäáÃõ ®ÀõÚÿÀ á×Ðܦ ÝõÀ×äܲ: " Ã®!" ² "›äÜä!"

12 ÝÃή¦ã“¦ 2002 Ÿ. ßÀ“äÝ®: 6 ÎÃáÃõ²Ô
°Ã㦠Ý×Ãúäõ² × 9-Àà ÝÃή¦ã“¦ ("¥¦®²ÎÃáÃõÚÎÀà ÜÃᲞ²ÎÝÿÀà ÀãÝõÃáÀ×äβÃ"); ×ÃÝ: 5,8 ÿŸ. Â䮓ÀÎä§Îä¦ ÝÃÝ®“ä ÀãÙ¦Ýβõä, Þ®À ®ƒ ¥“²Îäáõç²úÚ ¥Ã“×ÀÔ ¥À ×Ãõ²Þ²Îƒ áÃݦ®ÿà ÜЧÝÿ²â ÎÀ×À“À§áÃÎ΃â áîÃÔ æäβ². £®À áÀ×ÀõÚÎÀ ÎÃ¥õÀâä¦ ÀžÃÎÿä.  ä ܲ“À×ÀÜ Ð“À×Îà ®ƒ ×ÓÀ¦®ÎÀ Àÿääõݦ ムãÀõÚú²Ü, ®äÿ ÿäÿ áä®ÞäÎà ¥“²ÎäáõÃ§ä® ÝäÜƒÜ ×ƒÝÀÿ²Ü Î䞲¦Ü ×“À¥ƒ (áä®ÞäÎ ¥“Ã×ÀÝâÀ᦮ ®ÀõÚÿÀ ŸÀõõäÎឃ, ¼²Î΃, ú×Ãáƒ, ÜÀ§Ã® ãƒ®Ú ² ÎÀ“×瞃), ä ׃ÝÀ®ä ÃדÀ¥ÃԞÃ×, ÿÀ®À“ƒÃ ÝÀÝ®ä×õ¦® Îà Ý׃úà 10 % ÎäÝÃõÃβ¦ ÁÃÜõ², ®À§Ã ² Ýä܃â ãÀõÚú²â ›²“ä.
ñ ®×ÀÃÔ ÿÀ§ƒ ®Ã“¦Ã®Ý¦ "ŸÀ“ÜÀÎÎÀà äÿδ", ײá ÿ“äÝÎÀÔ ´ÿÃ܃, Àÿ䁃×äåä¦Ý¦ ¥ÀÝõà ÿÀ“ÜõÃβ¦ Ÿ“Ðáڝ, ² ÿÀ§ä ÝÃÔÞäÝ ÞäÝ®À ¥“²Àã“îäî ¦ÝÎƒÔ ² ÿ“äÝ²×ƒÔ ž×î.
ßÞÃ“ä ² ÝßÀáΦ ܃ ã“Àá²õ², ®. Ã. ®ƒ ² ®×À¦ ÝÃÝ®“ä ÎäâÀá²õ²ÝÚ × Ý×À²â ÿÀõ¦Ýÿäâ, ä ÜäÜä ² ¥ä¥ä ®Àõÿäõ² ²â ¥Ã“Ãá ÝÀãÀ ¥À Ðõ²žäÜ ×Àõà §ÃõÁÎÀÔ áÀ“ÀŸ² À® œ²õÚÿÃãÀ“Ÿä áÀ Ÿ. ª.  äúà ݮ“äÎÝ®×À×äβà úÃõ ÞÓÁ ݓÃáÎÝ®õ¦ÎáÝÿ²Ô ÀÃ“ÎƒÔ “äÔÀÎ, ÿ“¦§, õÃ݃, ²ÎÀŸáä ÞÓÁ ¥Àõ¦. Âä¥Ã ¥ÀõÐÞ²õÀÝÚ ÐáÀ×õî×À“Ãβà ÎäÿõÀÎÃβ¦ ÿ Ýצ§ÀÜÐ ×ÀáÐâÐ ² ãÀÝƒÜ ÎÀŸäÜ, ÜäÜà ÜÀž²ÀΠݥÀÝÀãÀÜ, ÿÀ®À“ƒÔ ÀÎä ¥“Ãá¥ÀÞ²®äî, ÝÃÝ®“à ÐáÀ×ÀõÚݮײ¦ ÎäâÀá²®Úݦ × Ãà õã²Üƒâ õÃÝä⠟ÀõÀÔ, ä ®ƒ ¥“ÀÝ®À õÃή¦ÔβÞäõ õÐÞúà ÞÃÜ áÀÜä. ØÀ®¦ ¥“ÀúõÀ Чà áÃצ®Ú õî, ®×ÀÔ ¥ä¥ä ×Ýà ÃåÃ Ý ×ÀÝ®À“ŸÀÜ ŸÀ×À“²® À Ý×ÀÃÔ £ÿÝ¥ÃᲞ²² "ãÿЮ²¦" 1993 Ÿ., ÿÀŸáä ÀÎ ÿÀÞÃ×äõ ¥ä“Ð áÎÃÔ Ý ÿÀÞНå²Ü² ÞÐÿÞ². œÃŸÀáΦ ² ×ÞÓä ÀÎ ãƒõ × Ý×ÀÃÔ Ý®²â²² ÿäÜÃÎÎÀÔ ´“ƒ. ßÀ® Чà Àÿ. 300 000 õî ãƒõ² ŸÐÜäÎÀ²áƒ Îä ÁÃÜõÃ, ä ®ÀõÚÿÀ 6 000 - 8 000 õî Îääá ¥À¦×²õÀÝÚ ÃÜõÃáÃõ²Ã ² ÝÿÀ“À (ÎÃÝÿÀõÚÿÀ ®ƒÝ¦ÞÚ õî) Ý¥ÐÝ®¦ ´®ÀŸÀ ¥À¦×²õÀÝÚ ÀÝÃáõä¦ §²ÎÚ. æ“П²Ü² ÝõÀ×äܲ ܃ ÝÀáä΃ áõ¦ Ý®“äÎÝ®×À×äβ¦, âÀ®¦ βÿÀŸáä Ýäܲ, ä ×Ýßáä ×ÜÃÝ®Ã Ý “ÀáÀÜ.

1 ÝÃή¦ã“¦ 2002 Ÿ. ßÀ“äÝ®: 1 ÜÃݦž
ñ§Ã ¥“ÀúÃõ ¥Ã“×ƒÔ ÜÃݦž ®×ÀÃÔ §²Î². àƒõä ®“îÚà ¥À ®Ã¥õÀ®ƒ õîÀ × æäβ² ¥ÀÝõà 1900 Ÿ. ªÀ×ÎÀ Ý ´®ÀŸÀ áΦ Ю“ÃÎÎ΃à Þä݃ Ý®äõ² ¥“Àâõäá΃ܲ, ®äÿ Þ®À ®ƒ ¥Ã“×ƒÔ “ä × §²Î² ÐײáÃõ Ý×ÀßÀ À®žä ÀãЮƒÜ. ›ä®Ú Чà ÎäÞäõä ÝÀ㲓ä®Úݦ Ý á“П²Ü² Üä®Ã“¦Ü² Ý ÎÀ×À“À§áÃÎ΃ܲ áîÚܲ. œäÜƒÔ ãÀõÚúÀÔ “ÃãÃÎÀÿ Ãà Ÿ“Ð¥¥ƒ ¦ ÜäõÚÞ²ÿ. ŸÀ Üä®Ú Àâ×äÞÃÎÎä¦ Ý®“äâÀÜ ²-ä ãƒÝ®“À®ƒ ßÀ “ÀÝ®ä: ײÝÃõ 5,3 ÿŸ Îä áÎà Ý×ÀßÀ ¥¦®²ÎÃáÃõÚÎÀÔ ÜÃá²ÎÝÿÀŸÀ ÀãÝõÃáÀ×äβ¦. ›äÜÐ Àâ×䮲õ ãÀõÚú²Ô Ý®“äâ: 5,3 ÿŸ ®ƒ Чà ÎäݮХ²õ Îä áÎà Ý×ÀßÀ ®“ÃÎÃáÃõÚÎÀÔ ÜÃá.-ÀãÝõÃáÀ×äβ¦. œÃŸÀáΦ ¥ä¥ä ®Ã㦠®À§Ã ¥“À×Ó²õ ² Ý ÿÀ““Ãÿž²ÃÔ ¥À Àáçრ®ƒ ×ÃݲúÚ 5,7 ÿŸ. ñ ®Ã㦠Ãåà ÃÝ®Ú ÜÀõÀÞ²Îä Îä ¦ƒÿÃ. ³áÎä ¥À×À“äÞÃÎÎä¦ ÎÀŸä ׃¥“¦Ü²õäÝÚ, ÀáÎäÿÀ Îà ãÁ ÝõÃáÀ×. °×À¦ ÝÃÝ®“ä ¥ƒ®äõäÝÚ ¥Àõä®Ú ¥Ã“×ƒÔ “ä, ÿÀŸáä ܃ Ãà ¥ÀõÀ§²õ² Îä §²×À® áÃÎÚ ¥ÀÝõà Ãà “À§áÃβ¦, ¥ÀáÀã΃à áײ§Ãβ¦ Ð ®Ã㦠À®ÝЮݮ×À×äõ². æä§Ã ÝÃÔÞäÝ Îî ®äÿÀÔ Ý²õƒ × ®×À²â ÎÀŸäâ. œ á“ПÀÔ Ý®À“À΃ ÿÀŸáä ®Ããà ãƒõÀ õ²úÚ 2 ܲÎЮƒ, ®ƒ “Ðÿäܲ â×䮲õ ä ®ÿäÎڝ Þ®À-ム¥À¥äÝ®Ú ¥Àá ®ÃÎÚ × ¦ÝÎÀÔ Ý×îõ²Îƒ ¥“ÀÃÿ®À“À× “Àá²õÚÎÀÔ ¥äõ䮃. °äÿ²Ã žÃõÃÝÀÀã“äÎƒÃ “ÐÞ΃à áײ§Ãβ¦ ¥À¦×²õ²ÝÚ Ð ®×ÀÃÔ Ý®ä“úÃÔ ÝÃÝ®“ƒ õ²úÚ Ý¥ÐÝ®¦ ÎÃÝÿÀõÚÿ²â ÜÃݦžÃ×. °×À² ¥äõڞƒ ®À§Ã Чà ׃¥“¦Üƒ×䝮ݦ ²ÎÀŸáä. ÁäÿõÞä, Þ®À “ÐÞÎä¦ ÜÀ®À“²ÿä ݓä×β®ÃõÚÎÀ “ä×²®ä, ä ÜÀ®À“²ÿä ÎÀŸ ãÀõÃà ÎÀ“ÜäõÚÎä¦. ÂÀÝÜÀ®“²Ü, Þ®À ÎäÜ ¥Àÿä§Ã® ãÐáНåÃÃ. ñ ®×ÀÃÔ ÝÃÝ®“ƒ ¥Àÿä ÝÀâ“äβõ²ÝÚ ÿ“Ã¥ÿÀÝ®Ú ² ¥Àáײ§ÎÀÝ®Ú ÎÀŸ.

22 äןÐÝ®ä 2002 Ÿ.
°Ããà ÝÃÔÞäÝ 3 ÎÃáÃõ². ßÃÝ: 5450 Ÿ. ›äÜä ŸÀ×À“²®, Þ®À ®×Àà ®ÃõÃÝÎÀà “ä×²®²Ã ÝÀ×¥äáäî Ý “ä×²®²ÃÜ ®×ÀÃÔ ÝÃÝ®“ƒ.  Ã ¥õÀâÀ: œÎΣ×à ¥Ã“ÃÝÿÀÿÎÐõä Ý×ÀÔ ÿõäÝÝ × á“ПÀÔ × ®ÃÞÃβ² ¥Ã“׃â úÃÝ®² ÎÃáÃõÃÔ ² ÀÝ®äõäÝÚ × ÎÀ×ÀÔ ÿä®ÃŸÀ“²² áÀ ݲ⠥À“, ®.Ã., ãÀõÚúä¦ ² ÿ“Ã¥ÿä¦ áõ¦ ã ×À“äÝ®². ›ÃᲞ²ÎÝÿä¦ ÝÃÝ®“ä äÜÃÞäî Ÿ“ƒ§Ð × ¥äâÃ. ›ƒ Ýäܲ äÜî²õ² ÜÀõÀÞβžÐ. £®À ÜÀ§ÎÀ ׃õÃÞ²®Ú Ÿä²“À×äÎÎÀÔ ×ÀáÀÔ. ®À ムÀãÁ¥ÃÞ²®Ú Ý×çÃÝ®Ú, ܃ À®ÿ“ƒ×äÃÜ ÎÀ×Н 1,5-õ²®“À×Н ãЮƒõÿÐ ÿä§áƒÔ “ä. ›äÜä ² ¥ä¥ä ¥Ú® ÜÎÀŸÀ ܲÎÓäõÚÎÀÔ ×Àáƒ × ´®² áβ.
 Ñä“ä ¥“ÀáÀõ§äîݦ. °ƒ × Ý×ÀÃÔ §²Î² βÿÀŸáä Îà ײáÃõ Ý×ÀßÀ À®žä × ÀãÐ×Ú¦â.
 œÀŸõäÝÎÀ ÿβŸäÜ ®ƒ áÀõ§ÃÎ ãƒõ ãƒ®Ú × ÝÀÝ®À¦Î²² “äõ²Þä®Ú áÃÎÚ À® ÎÀÞ². ë⟲ דЮ.  ² ®ƒ, β ®×À¦ ÝÃÝ®“ä Îà ÜÀ§Ã®Ã ®äÿ áÃõä®Ú áÀ ÝÃáÜÀŸÀ ÜÃݦžä. ßÝà Ãåà ®×À¦ ÝÃÝ®“ä “äãЧáäîݦ 60% ×ÝÃâ ÎÀÞÃÔ. œáÃõäÃÜ-ÿä äЮÀáä¼Ã!

15 äןÐÝ®ä 2002 Ÿ.
°Ããà á×à ÎÃáÃõ²². ßÃÝ Îò×Ãݮ΃Ô. ³ÞÎÀÔ ÿÀήäÿ® Ý Ð×ÓÃÎÎÀݮڝ ÐÝ®äÎÀ×õÃÎ × 14 äןÐÝ®ä, ÿÀŸáä ®ƒ ÝÜÀ®“Ãõ ¥“¦ÜÀ × Ÿõää ãäãÐúÿ². Mo§ÎÀ Чà Ýÿää®Ú ÿÀÃ-Þ®À À ®×ÀÃÜ ®ÃܥÓäÜÃήà (¥À ݓä×ÎÃ❠ÝÃÝ®“ƒ): ³ÞÃÎÚ õãÀ¥ƒ®ÎƒÔ, õã²úÚ “ä×õÃÞÃβÃ, ÿÀŸáä ®ƒ Îà ݥ²úÚ.  À "¥ä“ÃÎÚ-ÀŸÀÎÚ" ®Ã㦠ÎÃõځ¦ ×ä®Ú.
°×ÀÔ ä¥äâ βÿäÿ Îà ¥ÀâÀ§ Îä ÜÀõÀÞÎƒÔ ä¥äâ Üäõƒúä -- ®×ÀÔ ¥À® ¥äâÎî ®ÀÞÎÀ ®äÿ ÀÝ®“À ÿäÿ ¥À® À®žä, ÿÀŸáä ÀÎ áÀõŸÀ Îà ÜÀîݦ.
àäãÐúÿ² Îà õãõ¦® ²ÜÃβ àäõÚáÓ. ŠÀ×À“¦®, Þ®À ®Ã㦠ãÐáЮ á“äÎ²®Ú × úÿÀõà ¥À®ÀÜÐ, Þ®À "àäõÚáÓ -- ÝÀãäÞÚà ²Ü¦". ‰â áÀÿää®ÃõÚÝ®×À ÀŸ“äβ޲×äîݦ Îä ÀáÎÀ -- ÝäãäÿÐ ®ÃõÁ×ÁრÂÀÐõ °ÀÜÝÃÎä. °À® àäõÚáÓ ÐÜÓ Чà 10 õî Îääá. °×ÀßÀ À®žä À×Ю £“²ÿ. ß úÿÀõà ßÀ Îä×äõ² Ã“ÎÀŸÀõÀ×ä¦ ÞäÔÿä ² Ý®äõ² ßÀ á“äÎ²®Ú áÀ ÿÀΞä, ²ÎÀŸáä ÀÎ ¥À¥äáäõ × á“äÿäâ ÝÀ Ý×À²Ü² ÜÐÞ²®Ãõ¦Ü². °äÿ, Þ®À ÿÀŸáä ¥Àáá“äÎ²×äβà ݮäÎÀײ®Ý¦ ÜÐÞÃβÃÜ, βÿäÿÀà ²Ü¦ Îà ãÐáî ®Ã㦠äå²åä®Ú.

8 äןÐÝ®ä 2002 Ÿ.
àäõÚáÓРÎÃáÃõ¦. ßÃÝ áÀÝ®²Ÿ 4500 Ÿ, ®. Ã. 500 Ÿ × ®ÃÞÃβ² ¥Ã“²Àáä, ÿÀŸáä À§²áäîݦ ¥À®Ã“ ×ÃÝä. ßÎÐú²®ÃõÚÎÀ, ÀÝÀãÀ × ×²áÐ ®ÀŸÀ, Þ®À ¥Ã“׃â áÎÃÔ ÀÎ Þäåà ×ÝßÀ “×äõ (ÃõÃ΃à ÀÿÀõÀ¥õÀá΃à ×Àáƒ, ÿ“À×Ú). ›ÃᲞ²ÎÝÿä¦ ÝÃÝ®“ä ßÀ ¥“À×Ó¦õä ÝßÀáΦ ² ÐÝ®äÎÀײõä, Þ®À Ð×Ãõ²ÞÃÎ ®ÀõÚÿÀ ×ÃÝ.  À×ƒÔ “äÜÓ úä¥ÀÞÿ²: 37 žÜ.
œÃÔÞäÝ ×Ýà Чà ÎÀ“Üäõ²²“À×äÎÀ.  äݮХ²õÀ ߪ›ã °ªØ "œ": œÂó°˜, œ³œó°˜, œªó°˜!!  ²ÞßÀ á“ПÀŸÀ.
ÑÃõ®À ŸÀ×ÎÀ, ãÃõä “×À®ä. ³Î ÿ“äÝÎÃî, ÿÀŸáä ÜÀõÀÿÀ ¥“²áî Îà ÞÓÁ 5 ÝÃÿÐÎá.
åà ®ÃÜÎÀݲ⠟õää.


àäõÚáÓРÎÃÝÿÀõÚÿÀ áÎÃÔ Îä ´®ÀÔ ÝβÜÿÃ. æÀÜä. ïÀ®ÀŸ“ä¼: “Àá²®ÃõÚ.

“² “À§áÃβ²:
ßÃÝ: 4 000 Ÿ
æõ²Îä: 54 žÜ
³ÿ“ЧÎÀÝ®Ú ŸÀõÀ׃:  37,5 žÜ
³ÿ“ЧÎÀÝ®Ú ®äõ²²: 36 žÜ
Âäõڞƒ Îä “Ðÿäâ: 10
Âäõڞƒ Îä ÎÀŸäâ: 10
ã²Þÿä: 2 ¦²Þÿ²
œ¥²Îä: “ä×Îä¦
×î ×ÀõÀÝÀ×: ãõÀÎá²Î
×î ŸõäÀ×: ®ÃÜÎÀݲβÔ
œÀÝÀ×ƒÔ “üõÃÿÝ: ÃÝ®Ú

³ãåÃà ץÃÞä®õÃβÃ: âÀ“ÀúÀ ÝõÀ§£Î΃Ô, áÀ“À׃Ô, ÿ“äݲ׃Ô, ܲ“΃Ô.

-- Î䥲Ýäõ ßÀ À®Ãž £“²ÿ °äÐ-ëÎÐáÝÃÎ × 4 äןÐÝ®ä 2002 Ÿ.


àäõÚáÓ Îä ×ÃÝäâ Àÿ. 30 ܲÎЮ ¥ÀÝõà “À§áÃβ¦. œ¼À®ÀŸ“ä¼²“À×äõ £“²ÿ °äÐ-ëÎÐáÝÃÎ


ÂÓ×ä¦ ÝβÜÿä ÜõäáúßÀ ã“ä®ä. ß²áÎä Îä ÝβÜÿà ßÀ ŸÀõÀ×ä × ¥“ÀײõÃ, õçäåä¦. ªÃÐõ򨊨 ÐõÚ®“ä×ÐÿÀ×ÀŸÀ ÝÿäÎβΟä × ³ãݮÿÃ, Ãή“äõÚÎä¦ ŸÀ“ÀáÝÿä¦ ãÀõÚβžä œ²õÚÿÃãÀ“Ÿä, × 30 ²õ¦ 2002 Ÿ. ßÀ“äÝ®: Ü²ÎÝ 2 áΦ.

ë õ²Ý®Ð àäõÚáÓä × ŸÃÎÃäõÀŸ²².


£®ä Ý®“äβžä ÐޓçáÃÎä × 15 Àÿ®¦ã“¦ 2002 Ÿ.
ÂÀÝõÃáÎÃà ²Ý¥“ä×õÃβÃ: 27 Ü䓮ä 2003 Ÿ.
ŠÃÎÃäõÀŸ²¦ £“²ÿ °äÐ-ëÎÐáÝÃÎä. ëÀήäÿ® Ý ÝîÃ×ƒÜ ÜäÔÝ®À“ÀÜ.

Macintosh users should view this page in Netscape 3 and higher. Encoding (Character set): Cyrillic (KOI8-R).
If you need Cyrillic fonts, please proceed hither.